FLUOROQUINOLONES

Fluroquinolens

Ciprofloxacin - 250mg Tablets
Pack: 10x10's

Ciprofloxacin - 500mg Tablets
Pack: 10x10's

Ofloxacin - 200mg Tablets
Pack: 10x10's

Ofloxacin - 400mg Tablets
Pack: 10x10's

Ofloxacin 200mg + Tinidazole 600mg Tablets
Pack: 10x10's