CEPHALOSPORINS

Cephalosporins

Cefuroxime 250mg Tablets
Pack: 10x4's

Cefuroxime 500mg Tablets
Pack: 10x4's

Cefixime 100mg Disp.Tablets
Pack: 10x10's

Cefixime 200mg Tablets
Pack: 10x10's

Cefixime 200mg + Oflaxacin 200mg Tablets
Pack: 10x10's

Cefixime 200mg + Azithromycin 250mg Tablets
Pack: 10x10's

Cefixime 200mg + lactobacillus Sporogenes 2.5 million Spores Tablets
Pack: 10x10's

Cefpodoxime 100 mg Disp Tablets
Pack: 10x10's

Cefpodoxime 200 mg Disp. Tablets
Pack: 10x10's

Cefpodoxime 200mg + Potassium Clavulanate 125mg Tablets
Pack: 10x10's

Cefpodoxime 50mg / 5ml Dry Syrup
Pack: 30ml

Cefpodoxime Proxetil 50mg + Pottassium Clavulanate 31.25mg / 5ml Dry Syrup
Pack: 30ml

Cephalexain - 250mg Capsules
Pack: 10x10's

Cephalexain - 250 mg Dis.Tablets
Pack: 10x10's

Cephalexain - 500 mg Capsules
Pack: 10x10's

Ceftriaxone 250 mg + Tazobactum 31.25. Injection
Pack: Vail